Działania marketingowe, a możliwości dalszego rozwoju firmy parkieciarskiej

Po dłuższym lub krótszym czasie funkcjonowania firmy parkieciarskiej wielu właścicieli zaczyna rozważać możliwości dalszego rozwoju. Rozwój firmy upatrują w: otwarciu nowego punktu handlowego, wprowadzeniu na rynek nowego produktu lub usługi, bądź wejściu na nowe rynki.

We wszystkich tych przypadkach mamy do czynienia z nowymi projektami, które wymagają obiektywnej i zdyscyplinowanej oceny, gdyż zawsze istnieje ryzyko, że końcowe decyzje związane z wprowadzaniem
ich w życie mogą opierać się na domysłach i subiektywnych wrażeniach.
 

Ocenę nowego projektu dokonujemy w trzech etapach;
– Pierwszy wymaga spojrzenia na projekt z pewnego dystansu bez analizowania szczegółów.
– W drugim dokładnie analizujemy wyniki badań rynku ze szczególnym uwzględnieniem mocnych i słabych stron konkurencji.
– Trzeci etap to zastanowienie się nad wpływem projektu na całokształt naszych przedsięwzięć gospodarczych oraz na nasze życie osobiste.

Spoglądając na nasze zamierzenia z dystansu powinniśmy odpowiedzieć sobie na następujące pytania:
• Czy posiadamy wystarczające umiejętności i doświadczenie w zakresie zarządzania, finansów, marketingu oraz technologii, aby bezpiecznie wprowadzić nasz projekt w życie?
• Czy posiadamy odpowiednie zasoby finansowe (gotówka, ewentualny kredyt) wystarczające na sfinansowanie projektu oraz pokonanie nieprzewidywalnych na etapie projektowania problemów, których z pewnością nie unikniemy?
• Czy posiadamy sprawny plan wdrożenia projektu a nasza firma posiada odpowiednio działający system organizacyjny?
• Jakie są nasze mocne a jakie słabe strony i czy projekt wykorzystuje te strony, które są naszym zdaniem najmocniejsze?
• Czy firma biorąc pod uwagę cały (dłuższy lub krótszy) okres jej działalności jest w stanie poradzić sobie z napięciami, jaki stwarza każdy nowy projekt?
 

Oceniając sam projekt musimy wziąć pod uwagę trzy podstawowe aspekty, które bywają niestety często pomijane przy ocenie szans powodzenia nowego projektu.

Pierwszy warunek to: TRUDNE WEJŚCIE NA RYNEK, co daje jego realizatorom przewagę nad ewentualnymi naśladowcami, którzy mogliby „rozmiękczyć” rynek nabywców np. przy pomocy „wojny cenowej”. Takie cechy naszego projektu jak: wysoki stopień specjalizacji, ochrona licencyjna, gwarantowane umowy o wyłączności można uznać za „w miarę” bezpieczne bariery chroniące przed konkurentami.
 

Drugi warunek to: WYSOKIE MARŻE zapewniające dużą dochodowość przedsięwzięcia a co się z tym wiąże dodatnie przepływy gotówki, fundusze na dalszy rozwój oraz przetrwanie w sytuacji gdyby z różnych
nieprzewidywalnych przyczyn sytuacja rynkowa zmusiły nas do ich obniżenia.
 

Trzeci warunek to: TRWAŁOŚĆ – taka cecha naszego projektu, który wprowadzony w życie ma szansę pozostać konkurencyjnym i dochodowym w dłuższym okresie czasu, bez konieczności istotnych zmian, czy też dofinansowywania. Przedsięwzięcia oparte na „modach” warunku tego nie spełniają. Warunek ten bywa bardzo często pomijany, zwłaszcza przez małe firmy (firmy parkieciarskie w większości do takich należy zaliczyć) nastawione na wyniki krótkoterminowe.
 

Jeżeli nasz nowy projekt nie spełnia przynajmniej jednego z wyżej wymienionych warunków należy poważnie zastanowić się nad dalszą kontynuacją prac nad nim. Jeżeli nasz projekt wiąże się z wprowadzeniem naszej firmy na nowy nieznany nam teren (z technicznego, geograficznego, finansowego lub jakiegokolwiek innego powodu) obarczony jest on poważnym ryzykiem. Bardzo starannie przeprowadzone badania rynku oraz dogłębna analiza zebranego materiału mogą to ryzyko w sposób znaczący zmniejszyć. Gdy wyniki pierwszego etapu oceny naszego nowego projektu uznamy za zachęcające w następnym kroku powinniśmy przeprowadzić analizę szczegółowych badań rynku. Działania te mają na celu udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
• Czy projekt ma szanse powodzenia?
• Jaka powinna być ostateczna forma projektu, aby spełniał wymagania rynkowe?
 

Na tym etapie mamy do czynienia z bardzo dużą ilością informacji, które uzyskaliśmy w ramach badań rynku musimy, więc dokonując eliminacji tych najmniej istotnych zmniejszyć ich ilość, dzięki czemu staną się łatwiejsze do opracowania i w sposób syntetyczny pozwolą skupić się na ocenie szans powodzenia naszego projektu.
 

W przypadku drobnych przedsiębiorstw, w tym firm parkieciarskich, ich właściciele powinni rozważyć wpływ nowego projektu na ich życie osobiste i dotychczasowe interesy. Często, bowiem realizacja nowych przedsięwzięć ma ogromne konsekwencje dla właściciela firmy i niejednokrotnie stanowi poważne zagrożenie dla pierwotnej działalności firmy. Związane jest to zwłaszcza w pierwszym okresie wprowadzania projektu w życie z poświęceniem zdecydowanie większej ilości czasu, pewnego rodzaju wyrzeczeniami, czy podjęciem poważnego ryzyka finansowego. Nie bez znaczenia są tu też względy ambicjonalne przedsiębiorcy związane z naturalnym pragnieniem, aby przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem. Warto, więc zastanowić się jak wielki wpływ na życie osobiste będzie w przyszłości wywierał rozważany projekt. Czy będzie on w dłuższej perspektywie czasowej wymagał takich nakładów czasu i energii, które przedsiębiorca będzie chciał lub będzie w stanie ponieść?
Wdrażanie nowych projektów pociąga za sobą nieprzewidziane problemy i nawet dużym firmom o ugruntowanej pozycji na rynku zdarza się nierzadko balansować na krawędzi bankructwa, gdy realizacja przedsięwzięcia napotyka trudności. Dlatego też należy wziąć pod uwagę najgorszy scenariusz wydarzeń, i ustalić, jaki może mieć wpływ porażka przedsięwzięcia na losy firmy. Powinniśmy pamiętać, że ewentualne kłopoty finansowe niezwłocznie odbiją się na dotychczasowej podstawowej działalności firmy. Powinniśmy, zatem zawsze zapewnić naszej firmie „wyjście awaryjne” na wypadek niepowodzenia i zagrożenia całości jej interesów.
 

Jest jednak i optymistyczna strona – nowy projekt może uruchomić niewykorzystywane dotąd możliwości firmy. Działalność w ramach nowego projektu może okazać się bardziej dochodowa niż zakładano,
do tego stopnia, że z czasem przekształci się w główną. Przemiana taka bywa dość charakterystyczna dla wielu dzisiejszych dobrze prosperujących przedsiębiorstw. Nikt nie jest w stanie przewidzieć przyszłości a prognozowanie zdarzeń gospodarczych jest tym trudniejsze, im dalszej dotyczy przyszłości. Dla małej firmy wybieganie planami w perspektywie choćby roku jest już trudne jednak niezbędnie konieczne. Wielkie „globalne” firmy wykorzystując osiągnięcia ekonometrii próbują kosztem ogromnych nakładów finansowych prognozować swój rozwój, jednak mnogość czynników, jakie mają wpływ na sytuację gospodarczą Świata powoduje, że prognozy te nierzadko bywają chybione. Mała lokalna firma parkieciarka informacje na których może oprzeć przewidywania powinna czerpać z:
• obserwacji TRENDÓW w branży w oparciu o dane statystyczne z bliższej i dalszej przeszłości;
• obserwacji kondycji gospodarczej regionu, mającej wpływ na siłę nabywczą klientów firmy;
• obserwacji poczynań konkurencji;
• analizy własnej sprzedaży produktów i usług;
• obserwacji zmian mody.
 

Wszystkie informacje uzyskane w wynikutakich właśnie działań powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w planowaniu ewentualnych nowych przedsięwzięć.

 Alfred Spychała

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress and MasterTemplate